Podmínky užívání

Nezávislá obchodní jednotka LEO Innovation Lab, kterou založila a vlastní společnost LEO Pharma A/S, soukromá společnost s ručením omezeným založená v Dánsku, v obchodním rejstříku registrovaná pod číslem 56759514 (dále označovaná jen jako „LEO Pharma“), spravuje aktuální či budoucí služby, mobilní aplikace a webové stránky jako součást dlouhodobého strategického rozhodnutí zaměřovat se na potřeby pacientů. Výrazy „naše“, „nás“ nebo „my“ odkazujeme na společnost LEO Pharma.

Pro účely těchto Podmínek užívání platí tyto definice:

Služby znamená jakoukoli mobilní aplikaci nebo webovou stránku, které poskytneme k dispozici.

Nezletilý znamená jakoukoli osobu mladší 18 let, která není podle příslušného právního řádu právně způsobilá uzavírat smlouvy.

Obsah znamená jakýkoli typ obsahu, zejména včetně textu, sdílených zkušeností, grafiky, obrázků, zvuku, hudby, softwaru, audia, videa, autorských děl jakéhokoli typu a informací nebo jiných materiálů, které se vyvěšují, generují, poskytují nebo jinak dávají k dispozici prostřednictvím Služeb, a které mohou zahrnovat Obsah, jenž je ve vlastnictví nebo pod kontrolou třetích osob a k jehož poskytnutí vám k dispozici prostřednictvím Služeb dáme svolení.

Uživatelský obsah znamená jakýkoli Obsah, který Majitelé účtu dávají k dispozici prostřednictvím Služeb.

Uživatelský účet nebo Účet znamená váš osobní účet, s vaším osobním přiřazeným uživatelským jménem a heslem.

Majitel účtu znamená kohokoli, kdo si vytvoří účet v našich Službách – včetně vás a vašeho administrátora.

Práva z duševního vlastnictví znamená jakýkoli Obsah, který dáváme ve Službách k dispozici, s výjimkou Uživatelského obsahu, ovšem včetně autorských práv a práv obchodní známky. V tomto dokumentu: obchodní známky, servisní známky, obchodní názvy, loga nebo funkce.

Všeobecně vzato nejsou Služby určeny pro Nezletilé. Přistupováním do Služeb prohlašujete, že jste starší 18 let a že jste jinak podle příslušného právního řádu právně způsobilý/á uzavírat smlouvy. Jestliže se dozvíme, že Služby, které nejsou určeny Nezletilým, užívá Nezletilá osoba, učiníme kroky ke zrušení jejího účtu a vymazání jakýchkoli údajů, které nám poskytla.

Prosím přečtěte si tyto Podmínky užívání pečlivě, neboť se vztahují na celý Obsah Služeb, na vaše užívání Produktu a na informace a služby dostupné a poskytované prostřednictvím Služeb, včetně jakékoli korespondence mezi vámi a společností LEO Pharma a/nebo jakoukoli třetí osobou angažovanou společností LEO Pharma.

Vzhledem k tomu, že společnost LEO Pharma poskytuje širokou škálu Služeb, můžeme vás požádat o prostudování a přijetí doplňujících podmínek, které se vztahují na vaši interakci se specifickou aplikací, produktem nebo službou. V rozsahu, v němž jsou tyto doplňující podmínky v rozporu s těmito Podmínkami užívání, jsou rozhodující doplňující podmínky pojící se k dané Službě.

Souhlas s podmínkami

Užíváním Služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste vázán/a těmito Podmínkami užívání, včetně našich Pravidel ochrany osobních údajů, která tvoří součást těchto Podmínek užívání, a to bez ohledu na to, zda jste se rozhodl/a u nás zaregistrovat, či nikoli. Jestliže s těmito Podmínkami užívání nebo s našimi Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, pak prosím Služby nevyužívejte.

Změny v Podmínkách užívání nebo ve Službě

Neustále zlepšujeme metody komunikace. S tím, jak se technologie vyvíjí, mohou vznikat nové příležitosti pro zlepšování Služeb přidáním nových prvků a funkcí. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli tyto Podmínky užívání podle vlastního uvážení aktualizovat. Kdykoli se změní naše praxe a/nebo aktualizujeme tyto Podmínky užívání, budeme vás o tom co nejdříve informovat, ať již vyvěšením upravených Podmínek užívání na rozhraní Služeb, nebo prostřednictvím jiné formy sdělení. Užíváním Služeb i po vyvěšení upravených Podmínek užívání nám vyjadřujete souhlas s tím, že budete těmito upravenými Podmínkami užívání vázán/a. Jestliže nesouhlasíte s tím, aby se na vás upravené Podmínky užívání vztahovaly, pak již prosím Služby po datu provedení změn v Podmínkách nepoužívejte. Při úpravě Podmínek užívání upravujeme také datum aktualizace v horní části této stránky. Jestliže jsme podle příslušného zákona povinni znovu získat obnovený souhlas, pak tuto povinnost samozřejmě splníme.

Informační účely

Služby a Obsah poskytovaný v rámci Služeb se poskytují výhradně pro všeobecně informační účely. Účelem Služeb není poskytovat informace o léčivých přípravcích ani o léčbě předepsané vaším lékařem. S dotazy týkajícími se přípravků nebo prostředků a specifické zdravotní léčby se prosím obraťte přímo na svého odborníka ve zdravotnictví. Nezaručujeme, že užíváním Služeb se vám zlepší kvalita života. Služby nejsou určeny k diskusím o léčivých přípravcích nebo zdravotnických prostředcích, a vzkazy, které byste zde umístili a které by takové informace obsahovaly, nebudou zodpovězeny. S dotazy týkajícími se přípravků nebo prostředků se prosím obraťte přímo na svého odborníka ve zdravotnictví.

Informace poskytované bez záruky

Veškeré Informace a Služby poskytujeme bez záruky. V souladu s těmito Podmínkami užívání nečiní společnost LEO Pharma žádná prohlášení ani žádné záruky, ať již výslovné, nebo mlčky předpokládané, zejména včetně mlčky předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení práv, spolehlivosti, správnosti rady, komentáře nebo jiné informace, kterou případně v rámci Služeb obdržíte, a bez záruky ohledně účinků takové informace, včetně účinků na váš zdravotní stav.
Snažíme se Obsah průběžně aktualizovat, nicméně užíváním Služeb přijímáte riziko, že námi poskytované informace a Služby jsou neúplné nebo nesprávné, nesplňují vaše požadavky a nejsou poskytovány bez přerušení, zabezpečeně a bezchybně. Nečiníme žádné prohlášení ani záruku týkající se kvality, správnosti, včasnosti, pravdivosti, úplnosti, dostupnosti, funkčnosti, dodržení příslušných zákonů nebo spolehlivosti jakéhokoli Obsahu nebo jiných částí Služeb.

Nejedná se o radu lékaře

Služby obsahují všeobecné nutriční, lékařské a farmaceutické informace určené výhradně pro vzdělávací a informační účely, ovšem nenahrazují úsudek lékaře, jeho radu, diagnózu, léčbu, léčebný postup nebo prevenci jakéhokoli zdravotního problému, onemocnění nebo potíží. Služby nereagují na všechna možná využití, opatření, preventivní opatření, vedlejší účinky nebo interakce léčiv. Před jakýmkoli rozhodnutím nebo opatřením souvisejícím s jakýmkoli zdravotním problémem nebo před rozhodnutím jakékoli takové opatření neučinit byste se měl/a poradit s odborníkem ve zdravotnictví. Máte-li jakékoli dotazy týkající se rizik nebo výhod užívání konkrétního léku nebo konkrétního zdravotního problému, obraťte se prosím na akreditovaného odborníka ve zdravotnictví. Rozhodně nedoporučujeme, abyste kvůli informacím ve Službách podcenil/a zdravotní radu akreditovaného odborníka ve zdravotnictví nebo ji kvůli nim nezískal/a nebo odkládal/a její získání.

ROZHODNĚ NEDOPORUČUJEME, ABYSTE KVŮLI INFORMACÍM ZÍSKANÝM V DŮSLEDKU UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU PODCENIL/A NEBO ODKLÁDAL/A VYHLEDÁNÍ LÉKAŘSKÉ KONZULTACE. BEZ OHLEDU NA SLUŽBY PROSÍM VYHLEDEJTE SVÉHO LÉKAŘE NEBO JINÉHO KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA VE ZDRAVOTNICTVÍ, S NÍMŽ PROJEDNÁTE JAKÉKOLI ZDRAVÍ SE TÝKAJÍCÍ OTÁZKY NEBO SI VYŽÁDÁTE RADU KONKRÉTNĚ PRO SVÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE NEBO ONEMOCNĚNÍ. SPOLEČNOST LEO PHARMA NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VHODNOST, SPOLEHLIVOST, DŮLEŽITOST NEBO SPRÁVNOST INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO RADY POSKYTNUTÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JINÝMI UŽIVATELI. PROHLÁŠENÍ UVEDENÁ V RÁMCI SLUŽEB NEPROŠLA VYHODNOCENÍM ZE STRANY JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU.

Odpovědnost za Účet

Jestliže je ve Službách požadováno, abyste si zřídil/a Uživatelský účet, učiníte tak pomocí přiřazeného přihlašovacího jména a hesla. Prohlašujete a zaručujete, že veškeré informace, které zadáte v souvislosti se svým Účtem, jsou aktuální, úplné a pravdivé, a dále že tyto informace budete aktualizovat skrze návštěvy svého osobního profilu podle potřeby tak, aby zůstaly úplné a pravdivé. Jestliže si nastavíte Účet, nesete výhradní odpovědnost za udržení svého hesla v tajnosti a za to, že omezíte přístup ke svému počítači, mobilnímu zařízení atd. tak, aby ostatní neměli možnost dostat se k heslem chráněným částem jakékoli příslušné služby. Přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity, které proběhnou pod vaším Účtem nebo přihlašovacím jménem. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za jakýkoli úkon nebo opomenutí jakýchkoli uživatelů, již získají přístup ke Službám pod vaším účtem nebo pomocí vašeho případného hesla, pokud by se takový úkon nebo opomenutí z vaší strany považoval/o za porušení těchto Podmínek užívání vaší osobou.
Společnost LEO Pharma může monitorovat Obsah zobrazovaný prostřednictvím vašeho Účtu a profilu, aby tak zajistila kvalitu dat a vstupů při sdílení zkušeností.

Vaše odpovědnost v rámci užívání Služeb

Souhlasíte s tím, že nebudete Služby využívat žádným způsobem, který: (a) by představoval porušení jakéhokoli místního, provinčního, národního nebo mezinárodního práva; (b) by ohrozil, pronásledoval, obtěžoval, zneužíval, dehonestoval, pomlouval nebo jakkoli jinak poškozoval jinou osobu nebo obchodní organizaci; (c) by shromažďoval nebo uchovával osobní údaje jiných uživatelů bez jejich souhlasu, případně jinak připravoval, kompiloval, využíval, stahoval nebo kopíroval jakékoli informace o uživatelích a/nebo informace o jejich užívání, případně jakoukoli část takových informací, nebo který by představoval přenášení, poskytování nebo jiné šíření (ať již za poplatek, či bez něj) takových informací směrem k jakékoli třetí osobě; (d) by napodoboval jakoukoli osobu nebo subjekt, zkresloval vaši spřízněnost s osobou nebo subjektem nebo jinak vytvářel falešnou identitu pro účely oklamání jiných; (e) by porušoval patentová práva, práva z obchodních známek, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva z duševního vlastnictví či jakákoli další práva jiných osob; (f) by byl vulgární, bezdůvodně hrubý, obscénní, pornografický, neslušný, necudný, urážlivý, narušující soukromí jiné osoby, případně rasově, etnicky nebo jinak urážlivý, nenávistný nebo hanlivý; (g) by obhajoval nebo povzbuzoval násilí, zločinné jednání nebo porušení jakéhokoli místního, státního, národního nebo mezinárodního práva nebo práv jakékoli třetí osoby; (h) by propagoval sexuálně explicitní nebo pornografický materiál nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo věku; (i) by představoval nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, nevyžádanou poštu nebo hromadnou nevyžádanou poštu (spam), řetězové dopisy nebo jakékoli jiné nevyžádané obchodní nebo neobchodní sdělení; nebo (h) by přenášel jakýkoli materiál nebo sdělení, která obsahují žádosti o podpisy, řetězové dopisy nebo dopisy týkající se pyramidového prodeje.

Nejste oprávněn/a do Služeb nebo serverů nebo sítí souvisejících se Službami zasahovat nebo je narušovat, zasahovat do užívání Služeb jinými osobami nebo narušovat jejich užívání jinými osobami či je kazit, včetně prostřednictvím natahování nebo jiného přenášení jakéhokoli softwarového viru, parazitního programu, časové bomby, závadného souboru, trojského koně nebo jakéhokoli jiného počítačového kódu, souboru nebo programu, který je určen nebo zamýšlen k narušení, poškození, přetížení, oslabení nebo omezení fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru, sítě, serveru nebo jiných komunikačních systémů nebo zařízení, ani nesmíte využívat žádného robota, prohledávač nebo jiné takové programové nebo automatické zařízení, zejména včetně automatických vytáčecích nebo dotazovacích zařízení, za účelem získání informací ze Služeb nebo jiného monitorování nebo kopírování jakékoli části Služeb. Dále nejste oprávněn/a (a) používat jakékoli doménové jméno společnosti LEO Pharma jako pseudoanonymní návratovou e-mailovou adresu; (b) pokoušet se o vyřazení, obejití, změnění, překonání nebo jiné obelstění jakýchkoli zabezpečovacích nástrojů, které tvoří součást fungování Služeb; (c) měnit, upravovat, přizpůsobovat či jinak pozměňovat Služby, případně měnit, upravovat či pozměňovat jinou webovou stránku tak, aby klamavě působila jako stránka související se Službami; (d) vkládat Obsah nebo kód nebo jinak měnit jakýkoli Obsah, zdrojový kód nebo jiný prvek předaný nebo zobrazený na zařízení jiného uživatele ani do něj jinak zasahovat; (e) reprodukovat, kopírovat, duplikovat, prodávat nebo využívat jakoukoli část Služeb nebo přístupu ke Službám pro jakékoli komerční účely; (f) systematicky (i manuálně) shromažďovat, odstraňovat nebo využívat jakýkoli Obsah ze Služeb, včetně prostřednictvím užívání jakéhokoli těžení dat nebo podobných metod shromažďování a extrahování dat; (g) využívat jakékoli vysokoobjemové, automatizované nebo elektronické prostředky pro získání přístupu ke Službám, zejména včetně robotů, prohledávačů nebo skriptů; (h) Služby upravovat, vkládat pop-up okna přes jejich Obsah nebo jinak upravovat zobrazení jejich Obsahu; (i) napomáhat porušení těchto Podmínek užívání a k takovému porušení nabádat nebo je umožňovat; (j) předstírat nebo nepravdivě uvádět spřízněnost s jakoukoli osobou nebo subjektem; (k) zastrašovat, napadat či pronásledovat jakéhokoli jiného uživatele Produktu nebo jakémukoli jinému uživateli Produktu vyhrožovat, obtěžovat jej nebo porušovat jeho zákonná práva; (l) vyvěšovat nebo přenášet jakýkoli materiál, který je pomlouvačný, urážlivý, rouhavý, neslušný, nenávistný, ohrožující, obscénní nebo nezákonný; nebo (m) nahrávat nebo jinak poskytovat k dispozici soubory, které obsahují fotografie, software nebo jiný materiál, který je chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví, včetně zákonů o ochranných známkách a autorských právech, pokud práva k nim nevlastníte nebo nemáte pod kontrolou nebo jste nezískal/a všechny nezbytné souhlasy. Nesmíte porušovat žádné požadavky, postupy, pravidla nebo předpisy sítí spojených se Službami.

Práva z duševního vlastnictví

Veškerý Obsah poskytnutý k dispozici prostřednictvím Služeb je majetkem společnosti LEO Pharma nebo jakýchkoli třetích osob nebo má k jeho užívání společnost LEO Pharma nebo třetí osoba licenci. Tento Obsah je chráněn příslušnou legislativou o právech z duševního vlastnictví, včetně zákonů o autorských právech a ochranných známkách. Veškerá práva z duševního vlastnictví zakotvená ve Službách nebo s nimi související (jiná než práva vztahující se k Uživatelskému obsahu) náležejí společnosti LEO Pharma nebo některému z našich obchodních partnerů. Obsah není možné využívat jinak než pro vaše osobní a nekomerční účely, přičemž musejí zůstat zachována veškerá upozornění na autorská práva nebo jiná práva vlastnická. Není dovoleno bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti LEO Pharma neoprávněně využívat, měnit, kopírovat nebo reprodukovat či dále přenášet jakoukoli část Obsahu.

Jakákoli Práva z duševního vlastnictví uvedená ve Službách nebo jinak použitá v souvislosti se Službami jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami nebo servisními známkami a mají celosvětovou ochranu. Nic obsaženého ve Službách by se nemělo vykládat jako udělení, ať již mlčky, vyloučením, nebo jinak, jakékoli licence nebo práva užívání jakéhokoli Duševního vlastnictví zobrazeného v souvislosti se Službami bez předchozího písemného povolení společnosti LEO Pharma nebo takové třetí osoby, která Ochranné známky případně vlastní. Vezměte prosím na vědomí, že společnost LEO Pharma bude rozhodně vymáhat svá práva z duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem, včetně zahájení trestního stíhání.

Práva k Obsahu poskytovanému společností LEO Pharma

Pokud dodržíte tyto Podmínky užívání, společnost LEO Pharma vám uděluje omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a dále formou sublicence nepředatelnou licenci k užívání Obsahu, a to výhradně v souvislosti s vaším povoleným užíváním Služeb a výhradně pro vaše osobní a nekomerční účely. Společnost LEO Pharma může vaši licenci k užívání Obsahu kdykoli odvolat.

Jste srozuměn/a s tím a berete na vědomí, že bez výslovného povolení v rámci tohoto dokumentu platí, že jsou Služby majetkem společnosti LEO Pharma a vy nejste oprávněn/a vytvářet odvozená díla ze Služeb nebo jakéhokoli jejich základního softwaru, technologie nebo jiných informací, včetně jakýchkoli tištěných materiálů o nich, ani tyto nesmíte jakkoli jinak měnit, šířit, prodávat, pronajímat, sublicencovat, postupovat, exportovat nebo přenášet. Jakékoli užívání softwaru třetích osob poskytovaného v souvislosti s Produkty se řídí licencemi takových třetích osob, nikoli těmito Podmínkami užívání.

Práva k Uživatelskému obsahu

Pokud budete prostřednictvím Služeb sdílet jakýkoli Uživatelský obsah, vzdáváte se všech morálních práv a udělujete (nebo zaručujete, že vlastník takových materiálů výslovně uděluje) společnosti LEO Pharma, jejím spřízněným osobám, zmocněncům, zástupcům a nezávislým poskytovatelům služeb celosvětově platnou, trvalou, bezplatnou, neodvolatelnou, převoditelnou, dále udělitelnou a nevýhradní licenci a právo: (i) užívat, kopírovat, uzpůsobovat, pozměňovat, přenášet, sdělovat, veřejně ukazovat, předvádět a/nebo šířit takový Uživatelský obsah; a (ii) vytvářet kompilace a/nebo odvozená díla z takového Uživatelského obsahu. Shromažďování, užívání a odhalování jakýchkoli osobních údajů nebo osobních informací o zdravotním stavu ze strany společnosti LEO Pharma však podléhá podmínkám stanoveným v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Nesete výhradní odpovědnost za veškerý svůj Uživatelský obsah (včetně jeho spolehlivosti, pravdivosti a věrnosti) a společnost LEO Pharma nad ním nemá žádnou kontrolu. Potvrzujete, že jste vlastníkem veškerého svého Uživatelského obsahu nebo máte všechna práva, která jsou nezbytná k tomu, abyste nám udělil/a licenční práva k vašemu Uživatelskému obsahu tak, jak je popsáno výše. Dále potvrzujete, že váš Uživatelský obsah ani vaše užívání a poskytnutí vašeho Uživatelského obsahu prostřednictvím Služeb k dispozici neporuší, nezcizí ani nenaruší práva třetí osoby z duševního vlastnictví ani práva na publicitu nebo na ochranu soukromí, ani nezpůsobí porušení jakéhokoli vztahujícího se zákona nebo předpisu. V souladu s ustanoveními článku nazvaného „Omezení odpovědnosti“ platí, že společnost LEO Pharma nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost a že máme právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí osobě, která by nárokovala, že jakýkoli vámi poskytnutý Uživatelský obsah představuje porušení jejích práv z duševního vlastnictví nebo jejích práv na ochranu soukromí.

Společnost LEO Pharma má právo odmítnout vyvěsit, přesunout, odstranit nebo upravit jakýkoli Uživatelský obsah ze Služeb, a to na základě svého vlastního uvážení, současně však nepřebíráme žádnou odpovědnost vůči jakýmkoli uživatelům vzhledem k monitorování Uživatelského obsahu nebo odstraňování jakéhokoli konkrétního materiálu. Svůj vlastní Uživatelský obsah můžete vymazat sám/a.

Komentováním nebo zasíláním komentářů nebo doporučení ke Službám udělujete společnosti LEO Pharma povolení kontaktovat vás ohledně Obsahu komentáře. Na základě vašeho souhlasu také udělujete společnosti LEO Pharma licenci k úpravám, editování, ořezávání, zvýrazňování a/nebo znovuuveřejňování vašeho Obsahu, a to s odkazem na vás, případně, pokud to tak budete požadovat, k jeho uveřejnění bez odkazu na vás, tedy anonymně.

Odkazy na webové stránky třetích osob

Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob nebo na Obsah, nad nímž nemáme žádnou kontrolu. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro snadnou dostupnost informací a nezaručujeme se tím za kvalitu či obsah takových webových stránek. Společnost LEO Pharma nenese žádnou odpovědnost za Obsah, produkty ani Služby dostupné z těchto webových stránek nebo zdrojů / Obsah nebo odkazy uveřejněné na takových webových stránkách. Berete na vědomí svoji výhradní odpovědnost za své užívání jakýchkoli webových stránek nebo zdrojů třetích osob a přijímáte všechna rizika z něho vyplývající. Jestliže se rozhodnete využít odkaz na jakoukoli z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mohou mít své vlastní podmínky užívání a pravidla ochrany osobních údajů a že my za tato pravidla nepřijímáme odpovědnost. Prosím prostudujte si tato pravidla předtím, než na tyto webové stránky předáte nebo na nich budete užívat jakékoli osobní údaje.

Webové stránky odkazující na nás

Společnost LEO Pharma neschvaluje webové stránky třetích osob, na nichž jsou uvedeny odkazy na Služby, a neodpovídá za Obsah těchto odkazem propojených webových stránek ani za kontrolu nad informacemi, které se uživatelé případně rozhodnou těmto webovým stránkám poskytnout.

Ukončení

Společnost LEO Pharma může kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit vaše užívání Služeb (v plném rozsahu nebo částečně). Svůj Účet můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu Contact@leoilab.com. Po ukončení, přerušení nebo zrušení Služeb nebo vašeho Účtu zůstanou v platnosti veškerá ustanovení těchto Podmínek užívání, která by měla nadále přetrvat, zejména včetně ustanovení týkajících se vlastnictví, záruky a profesních/lékařských vzdání se odpovědnosti ve vztahu ke Službám, přijetí rizika a náhrady, omezení odpovědnosti a ustanovení týkajících se rozhodného práva a místa.

Jste srozuměn/a s tím, že ukončení platnosti této Smlouvy a zrušení vašeho Účtu může zahrnovat vymazání vašich údajů z databáze i vymazání jakéhokoli Uživatelského obsahu. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VŮČI VÁM ANI VŮČI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ZRUŠENÍ VAŠEHO PŘÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKÁM ANI ZA VYMAZÁNÍ VAŠEHO ÚČTU NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU.

Náhrada

V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že odškodníte, převezmete obhajobu a odpovědnost za škodu za společnost LEO Pharma, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, spřízněné osoby, funkcionáře, členy vedení, poskytovatele licencí, spoluvlastníky ochranných známek, dodavatele a jiné partnery, zaměstnance, poradce a zástupce, spolu se všemi jejich příslušnými funkcionáři, členy vedení, zaměstnanci a poradci, a to ve vztahu k veškerým nárokům, škodám, ztrátám, nákladům, výdajům a poplatkům (včetně odůvodněných poplatků za právní zastoupení a soudních nákladů), které takovým osobám případně vzniknou v důsledku nebo přímo z (a) jakýchkoli informací, které poskytnete, vyvěsíte nebo přenesete prostřednictvím Služeb, (b) vašeho užívání Služeb, (c) vašeho nedodržení nebo neplnění jakéhokoli podstatného ustanovení v rozporu s těmito Podmínkami užívání, (d) vašeho porušení jakýchkoli práv jakékoli jiné osoby nebo subjektu nebo (e) jakýchkoli virů, trojských koní, parazitních programů, časových bomb, cancelbotů nebo jiných vašich podobných škodlivých nebo nežádoucích programovacích vstupů do Služeb. O jakémkoli takovém nároku, soudním sporu nebo řízení vás budeme informovat a pomůžeme vám, na vaše náklady, při obhajobě v jakémkoli takovém nároku, soudním sporu nebo řízení. Vyhrazujeme si právo převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakýmikoli takovými záležitostmi týkajícími se odškodnění; vy s námi budete v rámci jakékoli takové obhajoby plně spolupracovat.

Zabezpečení

Reálné neoprávněné užívání Produktu nebo služeb poskytovaných v rámci Služeb nebo Obsahu, případně pokus o takové užívání, může v příslušném případě vyústit v trestněprávní a/nebo občanskoprávní stíhání. Společnost LEO Pharma si výslovně vyhrazuje právo sledovat, monitorovat a zaznamenávat aktivitu související s vaším užíváním Služeb, a to bez vašeho oznámení nebo povolení. Jakékoli informace získané takovým monitorováním, přezkoumáním nebo zaznamenáním podléhají přezkoumání ze strany orgánů pro vymáhání práva v souvislosti s vyšetřováním nebo stíháním případné nezákonné činnosti v souvislosti se Službami.

Společnost LEO Pharma také v dobré víře dodrží všechny soudní příkazy obsahující žádost o informace a veškeré legitimní žádosti o informace ze strany represivních a regulačních orgánů a vyhoví jim. Společnost LEO Pharma si konkrétně vyhrazuje právo monitorovat vaše užívání Služeb, včetně jakéhokoli souvisejícího Obsahu, a odstranit nebo pozměnit jakýkoli Obsah a/nebo Uživatelský obsah, informace nebo jakýkoli jiný prvek spojený s Produktem, a to na základě svého výhradního a plného uvážení, z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, bez jakéhokoli oznámení nebo vysvětlení.

Ačkoli k ochraně citlivých a osobních údajů přenášených online využíváme zabezpečovací opatření, upozorňujeme tímto, že žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá ani neproniknutelná.

Zejména prosím vezměte na vědomí, že sdělování formou krátkých textových zpráv (SMS) je samo o sobě velmi nezajištěné a SMS může snadno získat neoprávněná třetí osoba. Jakékoli informace předávané prostřednictvím textových zpráv SMS zasíláte na své vlastní nebezpečí.

Přijmeme všechna přiměřená opatření, abychom Služby chránili proti počítačovým virům, parazitním programům, trojským koňům nebo jiným hrozbám. Nezaručujeme však, že Služby jsou zcela prosty takových škodlivých programů, a neneseme odpovědnost za ztrátu, kterou případně utrpíte kvůli takovým škodlivým programům získaným ze Služeb nebo prostřednictvím souborů stažených ze Služeb.

Vyloučení odpovědnosti v rámci záruky

SPOLEČNOST LEO PHARMA, JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ČLENOVÉ VEDENÍ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI A FUNKCIONÁŘI, ČLENOVÉ VEDENÍ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI JEJÍCH SPŘÍZNĚNÝCH OSOB NEČINÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O SLUŽBÁCH, OBSAHU NEBO FUNKCÍCH SLUŽBY NEBO OBSAHU. TAK JAKO PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY SKRZE JAKÉKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ PLATÍ, ŽE BYSTE MĚL/A UŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POSTUPOVAT UVÁŽLIVĚ.
VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE VÝHRADNĚ NA VAŠE NEBEZPEČÍ. SLUŽBY SE POSKYTUJÍ BEZ ZÁRUKY A TAK, JAK JSOU K DISPOZICI. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVNÍM ŘÁDEM SPOLEČNOST LEO PHARMA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO UŽITÍ, NEPORUŠENÍ PRÁV, VLASTNICKÉHO PRÁVA, PROVOZOVATELNOSTI, STAVU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, HODNOTY, BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ A SYSTÉMOVÉ INTEGRACE. SPOLEČNOST LEO PHARMA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, PŘÍPADNĚ ŽE BUDOU SPRÁVNÉ, SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ, UŽITEČNÉ, VČASNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ, BEZVADNÉ NEBO BEZCHYBNÉ (ZEJMÉNA VČETNĚ TOHO, ŽE BUDOU PROSTY JAKÝCHKOLI VIRŮ, PARAZITNÍCH PROGRAMŮ, TROJSKÝCH KOŇŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KÓDŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ). SPOLEČNOST LEO PHARMA NEPOSKYTUJE ANI ŽÁDNOU ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY, KTERÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAT UŽÍVÁNÍM SLUŽEB, ANI ZÁRUKU, ŽE CHYBY VE SLUŽBÁCH BUDOU OPRAVENY. ROZUMÍTE TOMU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI STAHOVÁNÍ ČI JINÉ ZÍSKÁNÍ MATERIÁLŮ V RÁMCI UŽÍVÁNÍ SLUŽEB PROBÍHÁ VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A Z VAŠEHO VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČI NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ VZNIKNE V DŮSLEDKU TAKOVÉHO STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ A/NEBO INFORMACÍ. ŽÁDNÁ RADA ANI INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁTE V RÁMCI SLUŽEB NEBO OD SPOLEČNOSTI LEO PHARMA, AŤ JIŽ PÍSEMNĚ, ČI ÚSTNĚ, NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ. V JURISDIKCÍCH, KTERÉ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ZÁRUK, SE ODPOVĚDNOST NAŠE A NAŠICH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, SPŘÍZNĚNÝCH OSOB, POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ OMEZUJE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST LEO PHARMA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU, KTEROU BYCHOM ZPŮSOBILI MY NEBO NAŠE SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE A/NEBO DODAVATELÉ ZA TAKOVÝCH OKOLNOSTÍ, KDY: (A) NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU PORUŠENÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PÉČE, KTEROU JSME VÁM POVINOVÁNI; (B) TAKOVÁ ZTRÁTA NEBO ŠKODA NENÍ PŘIMĚŘENĚ PŘEDVÍDATELNÝM VÝSLEDKEM JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO PORUŠENÍ; A (C) JAKÝKOLI NÁRŮST ZTRÁTY NEBO ŠKODY VYPLÝVÁ Z VAŠEHO PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LEO PHARMA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZAHRNUJE ŠKODY TÝKAJÍCÍ SE VÁS, NAPŘÍKLAD ZTRÁTA ZISKU, ZTRÁTA UŽÍVÁNÍ ZISKU, ZTRÁTA DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE NAŠI ODPOVĚDNOST ZA ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB V DŮSLEDKU NAŠÍ NEDBALOSTI NEBO NEDBALOSTI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, SPŘÍZNĚNÝCH OSOB, DODAVATELŮ A ZÁSTUPCŮ.
BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST LEO PHARMA ANI JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, ČLENOVÉ VEDENÍ, MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE A/NEBO DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, PUNITIVNÍ NEBO JINÉ NÁHRADY ŠKODY, ZEJMÉNA VČETNĚ ŠKODY UTRPĚNÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY VÝNOSŮ, ZISKU, DOBRÉ POVĚSTI, UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÉ OSOBY BYLY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, VĚDĚLY O TÉTO MOŽNOSTI NEBO O NÍ MĚLY VĚDĚT, A BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU), VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S JEJICH UŽÍVÁNÍM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TYTO ŠKODY VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI A ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI), ZÁRUKY, ZÁKONA NEBO JINAK, A DOKONCE I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME MY A/NEBO NAŠE DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, POSKYTOVATELÉ LICENCE A/NEBO DODAVATELÉ BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. POKUD NEJSTE SPOKOJEN/A S JAKOUKOLI ČÁSTÍ SLUŽEB, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM JE TYTO SLUŽBY NEVYUŽÍVAT. SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LEO PHARMA VŮČI VŠEM VAŠIM NÁROKŮM VZNIKLÝM V DŮSLEDKU VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM SE OMEZUJE NA NIŽŠÍ Z (I) ČÁSTKY POPLATKŮ, KTERÉ JSTE SKUTEČNĚ UHRADIL/A ZA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení určitých záruk nebo omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. Proto se na vás nemusejí některá výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti vztahovat. V rozsahu, v němž nemůžeme kvůli vztahujícímu se zákonu vyloučit jakoukoli mlčky předpokládanou záruku nebo omezit svou odpovědnost, rozsah a doba trvání takové záruky a rozsah naší odpovědnosti jsou minimální možné podle takového příslušného zákona.

Zpětná vazba

Vítáme vaši zpětnou vazbu, dotazy, komentáře a návrhy na zlepšení Služeb. Zpětnou vazbu nám můžete zaslat e-mailem na adresu Contact@leoilab.com.

Jakékoli zpětné vazby, dotazy, komentáře a návrhy obsahující jakékoli nápady, objevy, koncepty, techniky nebo know-how, které předáte společnosti LEO Pharma, se stávají majetkem společnosti LEO Pharma a mohou být bez omezení využity pro jakékoli účely, včetně vývoje, výroby a prodeje zboží nebo Služeb. Obdržené komentáře se nepovažují za důvěrné.

Všeobecné podmínky

Tyto Podmínky užívání představují úplnou a výhradní dohodu a ujednání mezi společností LEO Pharma a vámi, pokud jde o Služby a Obsah Služeb, a nahrazují veškerá předchozí písemná nebo ústní ujednání nebo dohody mezi společností LEO Pharma a vámi, pokud jde o Služby.

Jestliže soud příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek užívání nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude nevymahatelné ustanovení pozměněno tak, aby se stalo v maximálním možném rozsahu vymahatelným a účinným, a zbývající ustanovení těchto Podmínek užívání zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Rozhodné právo a místo

Tyto Podmínky užívání a váš přístup ke Službám a jejich užívání a obsah tohoto dokumentu se řídí právním řádem Dánska, v souladu s nímž se také vykládá. Jakýkoli spor vyplývající z těchto Podmínek užívání nebo s nimi související, který není možné vyřešit smírně, rozhodují soudy v Kodani, Dánsko.

Zákony a regulační požadavky v jednotlivých zemích a jurisdikcích se liší. Služby mohou v plném rozsahu či částečně nenaplňovat zákonné požadavky všech jurisdikcí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud se nacházíte v jakékoli jurisdikci na světě, kde je přístup ke Službám nebo jakémukoli materiálu podle jakéhokoli zvykového, regulačního, kodifikovaného nebo jiného práva, předpisu nebo zákona nepatřičné nebo nezákonné, případně podléhá souhlasům nebo povolením, které nemáte, případně pokud někde nejsou Podmínky užívání v plném rozsahu či částečně platné, pak nejste oprávněn/a ke Službám přistupovat. Jakákoli část Služeb je neplatná v případě, že je zákonem zakázána, a to v rozsahu takového zákona.

Zvláštní podmínky pro USA

S výjimkou v rozsahu, jak je to jinak dáno zákonem, rozhoduje se jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto Webových stránek nebo Služeb nebo s nimi související rozhodčím řízením. Rozhodčí řízení probíhá v souladu s Řádem Mezinárodního institutu pro předcházení konfliktům a jejich řešení (International Institute for Conflict Prevention and Resolution, dále jen „CPR“) pro neřízenou arbitráž (účinného k 1. listopadu 2007), s výjimkou v rozsahu, v němž se smluvní strany tímto dokumentem nebo vzájemnou dohodou dohodly na změně některých ustanovení. Rozhodčí řízení probíhá v New Jersey nebo na takovém jiném místě, na němž se smluvní strany dohodnou. Bez ohledu na výše uvedené souhlasí smluvní strany s jurisdikcí federálních nebo státních soudů, které mají jurisdikci v místě, kde rozhodčí řízení probíhá, pokud jde o soudní řízení týkající se jakéhokoli aspektu rozhodčího řízení, včetně návrhů na potvrzení, zrušení, změnu nebo opravu rozhodčího nálezu. Rozhodčí řízení se řídí Federálním zákonem o rozhodčím řízení, 9 U.S.C. § 1 a násl., a rozsudek o rozhodčím nálezu může být vydán jakýmkoli soudem, který má k němu jurisdikci, případně který má jurisdikci ve vztahu k příslušnému účastníku nebo jeho majetku. Rozhodčí řízení vede jeden rozhodce, který bude zvolen na základě dohody účastníků, a pokud se účastníci nedohodnou na osobě rozhodce do třiceti dnů od zahájení rozhodčího řízení, pak bude zvolen CPR. Účastníci nesou odpovědnost za úhradu nákladů rozhodčího řízení v souladu s řádem CPR. Účastníci se dohodli, že rozhodčí řízení bude drženo v důvěrnosti a že kromě rozhodčího senátu, účastníků a jejich právních poradců a jakékoli osoby, která je pro provedení řízení nezbytná, nebudou nikomu poskytnuty informace o existenci řízení ani o žádné jeho části. Povinnost zachování důvěrnosti se nevztahuje v případě, že poskytnutí informace požaduje zákon nebo se vyžaduje v rámci soudního nebo správního řízení, případně v rozsahu, v němž je toto poskytnutí informací nezbytné pro vymáhání práv vyplývajících z rozhodčího nálezu, ovšem za předpokladu, že smluvní strany souhlasí s tím, že vyvinou maximální úsilí k zachování takových poskytnutých informací v důvěrnosti a že na základě schválení soudu poskytnou informace soudu zapečetěné. Nároky v rozhodčím řízení nemůže podat žádná kategorie žalobců, kteří nejsou účastníky těchto Webových stránek nebo Služeb. Tato dohoda o rozhodování v rozhodčím řízení představuje neodvolatelné vzdání se práva na soudní řízení před porotou každým z účastníků a vzdání se práv na předložení listin nebo na odvolání, které by jinak bylo obvykle dostupné v soudním řízení, jež však může být v souvislosti s takovým rozhodčím řízením omezené nebo nedostupné. V rozsahu, v němž se zjistí, že je tento požadavek na rozhodčí řízení zcela nevymahatelný, souhlasíte s tím, že jakýkoli spor vyplývající z této Webové stránky nebo ze Služeb nebo s nimi související bude předložen výhradně soudu příslušné jurisdikce, federálnímu nebo státnímu, sídlícímu ve státě New York, nikoli v žádné jiné jurisdikci, a tímto souhlasíte s osobní jurisdikcí a místem u takového soudu s tím, že souhlasíte také s vydáváním obsílek tímto soudem.

Kontaktní údaje

Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek užívání nebo Služeb, kontaktujte prosím LEO Innovation Lab společnosti LEO Pharma A/S na adrese:

LEO Innovation Lab
Silkegade 8
1113 Copenhagen K
Denmark/Dánsko
E-mail : Contact@leoilab.com