Pravidla ochrany osobních údajů – Global Happiness Studies

Společnost LEO Pharma přikládá ochraně vašich Osobních údajů velkou důležitost. Tato Pravidla ochrany osobních údajů popisují naše aktuální zásady a praxi, pokud jde o ochranu Osobních údajů, které od vás získáváme přímo a/nebo prostřednictvím Global Happiness Studies na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.

Nezávislá obchodní jednotka LEO Innovation Lab, kterou založila a vlastní společnost LEO Pharma A/S, soukromá společnost s ručením omezeným založená v Dánsku, v obchodním rejstříku registrovaná pod číslem 56759514 (dále označovaná jen jako „LEO Pharma“), spravuje aktuální či budoucí služby, mobilní aplikace a webové stránky jako součást dlouhodobého strategického rozhodnutí zaměřovat se na potřeby pacientů. Výrazy „naše“, „nás“ nebo „my“ odkazujeme na společnost LEO Pharma.
Užíváním jakýchkoli našich Služeb výslovně souhlasíte se shromažďováním, využíváním, ukládáním a uveřejněním vašich Osobních údajů, včetně informací o vašem zdravotním stavu, jak jsou popsány v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů a v Podmínkách užívání [ODKAZ], které tvoří součást těchto Pravidel ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, pak prosím naše Služby nevyužívejte.

Pro účely těchto Pravidel ochrany osobních údajů platí tyto definice:

Správce osobních údajů znamená společnost LEO Pharma, která stanovuje účel užívání jakýchkoli Osobních údajů, jež nám při využívání našich Služeb poskytujete.

Zpracovatel osobních údajů znamená kohokoli, kdo v zastoupení společnosti LEO Pharma zpracovává Osobní údaje.
Nezletilý znamená jakoukoli osobu mladší 18 let, která není podle příslušného právního řádu právně způsobilá uzavírat smlouvy.
Uživatelský účet nebo Účet znamená váš osobní účet, k němuž je přiřazeno vaše osobní uživatelské jméno a heslo.
Global Happiness Studies znamená naše Služby, které poskytují studie spokojenosti u různých chronických zdravotních problémů. Užívání jakýchkoli našich služeb, aktuálně PsoHappy (lupénka) a Eczema Happiness Study (ekzémy), se řídí těmito Pravidly ochrany osobních údajů.

Osobní údaje znamená jakékoli osobní údaje, které identifikují fyzickou osobu nebo které ke kterékoli identifikované fyzické osobě vztahují jakékoli faktické nebo subjektivní informace v zaznamenané podobě, jež identifikují nebo by mohly být využity k identifikování fyzické osoby. Osobní údaje zahrnují zejména věk, jméno, adresu, datum narození, e-mail, pohlaví, výšku, hmotnost a informace o zdravotním stavu, vždy podle toho, jaké údaje nám poskytnete prostřednictvím Global Happiness Studies.

Společnost skupiny LEO Pharma Group znamená spřízněnou osobu nebo partnera vystupující v rámci skupiny LEO Pharma. Přehled těchto společností je k dispozici na adrese http://www.leo-pharma.com/Home/Global-presence.aspx; doporučujeme pravidelnou návštěvu této webové stránky.

Veškeré Osobní údaje poskytujete dobrovolně. Užíváním webové stránky a aplikace Global Happiness Studies přijímáte skutečnost, že shromažďujeme, využíváme a uchováváme vaše Osobní údaje tak, jak je stanoveno v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů, a to také pro legitimní obchodní účely, například za účelem vašeho kontaktování, odpovídání na vaše žádosti o informace, případně pro jiné účely, které sám/sama označíte, a dále také pro ochranu našich legitimních obchodních zájmů.
Proto doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli údajů prostřednictvím aplikace Global Happiness Studies pečlivě přečetli tato Pravidla ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které shromažďujeme v Global Happiness Studies

Společnost LEO Pharma je Správcem osobních údajů pro všechny Osobní údaje, které o vás shromáždíme v souvislosti s webovou stránkou a aplikací Global Happiness Studies. Při užívání aplikace Global Happiness Studies vás můžeme požádat o Osobní údaje relevantní pro to, aby bylo možné prezentovat, doplnit a přizpůsobit datové zkušenosti. Dále můžeme shromažďovat Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, například informace obsažené v komentářích a doporučeních, které nám předáte prostřednictvím aplikace Global Happiness Studies nebo v odpovědi na dotazníky, ankety nebo v průběhu interakcí s námi. Kromě toho můžeme monitorovat, jak Global Happiness Studies využíváte. Díky tomu můžeme shromažďovat a získávat další vaše Osobní údaje, například informace o vašem zdraví. Užíváním webové stránky a aplikace Global Happiness Studies nebo registrací Účtu výslovně souhlasíte se zpracováním Osobních údajů, které předáváte nebo které jinak shromažďujeme tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů.

Shromažďujeme a zpracováváme tyto vaše Osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které nám byly poskytnuty při využívání našich Služeb v rámci aplikace Global Happiness Studies:

 • Vaše kontaktní údaje, například jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.
 • Jakékoli otázky, návrhy a komentáře, které jste nám zaslal/a prostřednictvím funkce „Dejte nám zpětnou vazbu“ na webové stránky a v aplikaci Global Happiness Studies nebo prostřednictvím sociálních sítí.
 • Informace o vás, jestliže využíváte Global Happiness Studies, včetně vaší IP adresy, přihlašovacích údajů, typu prohlížeče, operačního systému, platformy, délky návštěvy určitých stránek a počtu navštívených stránek.
 • Informace získané při vyplňování anket v rámci Global Happiness Studies, do kterých se zapojíte.
 • Informace obsažené v textových zprávách souvisejících s Global Happiness Studies, obrázky, textové zprávy nebo jiné podoby sdělení v rámci Global Happiness Studies.
 • Informace o zdravotním stavu a jiné osobní informace, například hmotnost, věk, typ psoriázy atd., které nám dobrovolně poskytnete.

Upozorňujeme, že odpovědi, které uvedete při užívání webové stránky a aplikace Global Happiness Studies, budou prezentovány výhradně anonymně, pokud s vámi nebude dohodnuto něco jiného.

Užívání shromážděných Osobních údajů

Primárním účelem zpracování vašich Osobních údajů je analyzovat shromážděná data ze studií a anket, abychom mohli vytvořit a později publikovat zjištění o tom, jaký mají chronické zdravotní potíže dopad na pohodu a jaké jsou různé úrovně spokojenosti lidí, kteří takovými chronickými zdravotními potížemi trpí.
Dále uvádíme další účely zpracování vašich Osobních údajů:

 • Poskytovat vám obsah a služby, včetně správy vašeho užívání Global Happiness Studies (např. vašeho Účtu).
 • Shromažďovat Osobní údaje napříč uživateli a anonymně prezentovat shromážděné výsledky anket a uživatelské zkušenostis Global Happiness Studies.
 • Zahájit a udržovat komunikaci s vámi tak, jak jste konkrétně odsouhlasil/a, a to prostřednictvím e-mailů a/nebo oznámení v rámci aplikace.
 • Zlepšovat funkčnost a obsah webové stránky a aplikace Global Happiness Studies.
 • Zpracovávat vaše komentáře a odpovídat na jakékoli vaše případné dotazy.
 • Propojovat a shromažďovat další údaje společnosti LEO Pharma a křížově na ně odkazovat, to vše za účelem zlepšování webové stránky a aplikace Global Happiness Studies.
 • Dodržovat příslušné zákony, předpisy nebo kodexy, včetně nahlašování nepříznivých událostí Společnostem skupiny LEO Pharma Group a regulačním orgánům ve zdravotnictví, jak bude potřeba.
 • Zjišťovat podvody a bránit jim, a dále napomáhat ochraně zájmů společnosti LEO Pharma a jejích uživatelů.
 • Pro účely spravování informačních technologií a zacilování technologií podle uživatelských aktivit v rámci webové stránky a aplikace Global Happiness Studies.
 • Uplatňovat Podmínky užívání a další dohody a vymáhat jejich dodržování, případně prošetřovat jejich případná porušení.
 • Pro všechny další účely, s nimiž jste konkrétně vyjádřil/a souhlas při užívání Global Happiness Studies.

Jak se vaše Osobní údaje převádějí a zabezpečují

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webové stránky a aplikace Global Happiness Studies jsou udržovány v důvěrnosti (v rozsahu, v němž je tak stanoveno v našich Pravidlech ochrany osobních údajů) a využívají se pouze pro účely konkrétně v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů uvedené. Upozorňujeme, že přestože využíváme bezpečnostní opatření, abychom chránili Osobní údaje přenášené online, nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neprostupná. Vezměte prosím na vědomí, že ke sdělením zasílaným přes internet může získat přístup neoprávněná třetí osoba i přesto, že jsou zašifrována.

Zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, byli proškoleni v oblasti správného nakládání s takovými údaji tak, aby to bylo v souladu s našimi bezpečnostními protokoly a přísnými standardy zachování důvěrnosti.

Kvůli maximální ochraně vašich Osobních údajů předává společnost LEO Pharma třetím stranám informace pouze v případě, že toto příslušný zákon o ochraně Osobních údajů umožňuje a pokud je to v souladu s Podmínkami užívání a těmito Pravidly ochrany osobních údajů.

Společnost LEO Pharma využívá pro poskytování technické podpory a služeb v oblasti údržby a rozvoje webové stránky a aplikace Global Happiness Studies poskytovatele služeb (tj. Zpracovatele osobních údajů, kteří jednají pouze na základě pokynů společnosti LEO Pharma), z nichž někteří působí mimo region nebo zemi, kde sídlíte vy. Máme možnost se rozhodnout využít pro hosting dat buď společnost v rámci Skupiny LEO Pharma Group, nebo poskytovatele služeb, který bude v pozici Zpracovatele osobních údajů.

Jste srozuměni a tímto souhlasíte s tím, že v důsledku toho, že využíváte webové stránky a aplikaci Global Happiness Studies, budou vaše Osobní údaje předávány těmto nezávislým třetím stranám, a to výhradně pro účely uvedené níže a pouze v rozsahu Osobních údajů relevantních pro dané účely:

 • Jiné společnosti Skupiny LEO Pharma Group, a to pro výše uvedené účely.
 • Jakákoli třetí osoba, která prohlašuje, že jakýkoli vámi poskytnutý Uživatelský obsah představuje porušení jejích práv z duševního vlastnictví nebo jejích práv na ochranu soukromí a osobních údajů.
 • Jakýkoli nezávislý poskytovatel služeb (který může sídlit kdekoli na světě), a to pro účely související s podporou podnikání společnosti LEO Pharma (např. poskytování služeb, technická podpora, dodávková služba) a poskytování informací vám v případě, že jste se dle výše uvedených informací rozhodl/a takové informace přijímat; v tomto případě požadujeme, aby takoví nezávislí poskytovatelé služeb souhlasili s tím, že budou s Osobními údaji zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 • Jakákoli třetí osoba zapojená do navrhovaného prodeje, postoupení, fúze, sloučení, plánu vyrovnání nebo jiného převodu podnikání společnosti Skupiny LEO Pharma Group nebo její samostatné části.
 • Jakýkoli státní, administrativní, soudní nebo regulační orgán pro účely spolupráce při řízeních, průzkumech a vyšetřováních požadovaných takovými orgány nebo pro účely dodržení jakýchkoli zákonných nebo regulačních požadavků nebo pro účely ochrany našich práv, majetku nebo zájmů, včetně vymáhání těchto Pravidel ochrany osobních údajů nebo našich dalších Podmínek užívání.
 • Jakákoli nezbytná třetí osoba, jestliže je ohrožena osobní bezpečnost některých členů veřejnosti.

Některé z těchto třetích osob, poskytovatelů služeb, spřízněných osob nebo propojených společností mohou sídlit mimo zemi, v níž jste si zaregistroval/a užívání webové stránky a aplikace Global Happiness Studies. V důsledku toho může být potřeba přenášet, ukládat, užívat a/nebo zpracovávat vaše Osobní údaje v souvislosti s účely popsanými v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů mimo vaši zemi. Smluvní nebo jiná opatření, která společnost LEO Pharma případně využije pro ochranu vašich Osobních údajů, se řídí zákonnými požadavky platnými v cizích jurisdikcích, do nichž jsou vaše Osobní údaje případně předávány nebo v nichž jsou případně uchovávány, užívány nebo zpracovávány (například zákonné požadavky na poskytnutí Osobních údajů státním úřadům v těchto zemích).

Společnost LEO Pharma může shromážděné informace a neidentifikující informace poskytovat a/nebo využívat také ve vztahu ke třetím osobám, a to pro účely další analýzy, demografického profilování a jiné podobné nebo související účely. V takovém případě budou informace plně anonymizovány, a proto se na ně nevztahují tato Pravidla ochrany osobních údajů.

Vaše práva a povinnosti

Máte možnost společnost LEO Pharma kdykoli kontaktovat a vyžádat si, abychom učinili nebo skrze třetí osobu zajistili:

 • aktualizaci a opravu vašich Osobních údajů, které spravujeme a kontrolujeme, pokud se ukáže, že podle příslušných zákonů o osobních údajích jsou tyto osobní informace nepřesné nebo zavádějící,
 • poskytnutí přístupu k vašim Osobním údajům, které spravujeme a kontrolujeme.

Dále máte možnost kdykoli bez udání důvodů odvolat svůj souhlas s Pravidly ochrany osobních údajů, a to tak, že kontaktujete společnost LEO Pharma. V takovém případě budou vaše Osobní údaje vymazány.
Jestliže dojde ke změně ve vašich Osobních údajích, které máme k dispozici my nebo námi angažovaná třetí osoba, prosím informujte nás co nejrychleji, aby byly naše záznamy trvale aktuální.

Zasílání newsletterů, relevantních informací atd.

Jestliže jste si od nás vyžádali poskytování informací, např. newsletterů, sdělení týkajících se webové stránky a aplikace Global Happiness Studies, informací o onemocněních, anket a dotazníků a dalších relevantních informací o podobných službách a produktech atd., a nadále si již nepřejete tyto informace dostávat, můžete se jednoduše odhlásit ze zasílání dalších informací od nás zasláním e-mailu na adresu uvedenou v závěru těchto Pravidel ochrany osobních údajů nebo kliknutím na odkaz obsažený v příslušném newsletteru.

Informace o Nezletilých

Všeobecně vzato není webová stránka a aplikace Global Happiness Studies určena pro užívání Nezletilými osobami. Bez předchozího souhlasu rodiče nebo opatrovníka záměrně neshromažďujeme Osobní údaje od žádné osoby, o níž víme, že je nezletilá.

Jestliže se dozvíte, že nám poskytla Osobní údaje Nezletilá osoba bez souhlasu rodičů, prosím informujte nás o této skutečnosti na adrese privacy@leoilab.com. Jestliže se dozvíme, že nám Nezletilá osoba poskytla Osobní údaje v rozporu s podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů, učiníme kroky k tomu, abychom tyto informace odstranili a zrušili Účet takové Nezletilé osoby.

Změny v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů

Neustále zlepšujeme metody komunikace. S tím, jak se technologie vyvíjí, mohou vznikat nové příležitosti pro zlepšování webové stránky a aplikace Global Happiness Studies přidáním nových prvků a funkcí. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli tato Pravidla ochrany osobních údajů podle vlastního uvážení aktualizovat. Jestliže a když se naše praxe změní a/nebo tato Pravidla ochrany osobních údajů aktualizujeme, co nejdříve vás o tom budeme informovat, ať již vyvěšením upravených Pravidel ochrany osobních údajů na rozhraní Global Happiness Studies, nebo prostřednictvím jiné formy sdělení. Je důležité, abyste si tato Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně četl/a a byl/a tak průběžně informován/a o tom, jaké vaše Osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností je můžeme poskytnout. Užíváním webové stránky a aplikace Global Happiness Studies i po vyvěšení upravených Pravidel ochrany osobních údajů nám vyjadřujete souhlas s tím, že budete těmito upravenými Pravidly ochrany osobních údajů vázán/a. Jestliže nesouhlasíte s tím, aby se na vás upravená Pravidla ochrany osobních údajů vztahovala, pak již prosím aplikaci Global Happiness Studies po datu provedení změn v Pravidlech nepoužívejte. Při úpravě podmínek upravujeme také datum aktualizace v horní části této stránky. Jestliže jsme podle příslušného zákona povinni znovu získat obnovený souhlas, pak tuto povinnost samozřejmě splníme.

Zabezpečení

Ochrana Osobních údajů je důležitá pro vás i pro společnost LEO Pharma, proto využíváme technická zabezpečovací opatření, abychom vaše Osobní údaje chránili. Společnost LEO Pharma přijme všechny přiměřené kroky k tomu, aby zabezpečila jakékoli vaše Osobní údaje, které má v držení, proti ztrátě nebo krádeži a proti neoprávněnému přístupu, užívání, kopírování, změnám, uveřejnění nebo nakládání, a dále aby zajistila průběžnou aktualizaci a přesnost těchto údajů. Osobní údaje jsou chráněny zabezpečovacími opatřeními odpovídajícími citlivosti Osobních údajů.
Není však možné zajistit absolutní bezpečnost přenosu Osobních údajů, včetně přenosu přes internet. V důsledku toho, v rozsahu povoleném zákonem, společnost LEO Pharma, její spřízněné osoby, spřízněné společnosti, nezávislí poskytovatelé služeb a jejich příslušní funkcionáři, členové vedení, zaměstnanci a zástupci neprohlašují, nezaručují ani neslibují, že vaše Osobní údaje budou chráněny proti zneužití, ztrátě nebo změně, ani nepřijímají žádnou odpovědnost za Osobní údaje jim poskytnuté za účelem užívání nebo zneužití Osobních údajů z vaší strany nebo ze strany třetích osob. Dále platí, že tam, kde využíváte hesla, identifikační čísla nebo jiné zvláštní přístupové prvky, je vaší odpovědností je zabezpečit.
Společnost LEO Pharma si ponechává Osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k naplnění účelů, pro něž byly shromážděny, ovšem některé Osobní údaje se uchovávají řadu let, aby došlo k naplnění zákonných požadavků. Jakékoli Osobní údaje, které již nejsou potřebné, se bezpečně likvidují po dvou letech.

Pravidla pro užívání souborů cookies

My a naši spolupracující partneři shromažďujeme určité informace skrze využívání souborů cookies. Užívání souborů cookies s sebou může přinášet zpracování Osobních údajů (jak jsou definovány v našich Pravidlech ochrany osobních údajů), a proto doporučujeme, abyste si přečetl/a také naše výše uvedená Pravidla ochrany osobních údajů.
Používáním webové stránky a aplikace Global Happiness Studies přijímáte skutečnost, že v rámci Global Happiness Studies používáme soubory cookies tak, jak je popsáno dále, pokud jste ovšem tuto možnost ve svém prohlížeči nedeaktivoval/a.

Co jsou soubory cookies a jaké typy souborů cookies používáme?

Soubory cookies jsou malé informační jednotky, které aplikace Global Happiness Studies může umístit ve vašem počítači, chytrém telefonu nebo jiném elektronickém zařízení s pamětí. Soubory cookies obsahují informace, které webová stránka a aplikace Global Happiness Studies využívá například k zefektivnění komunikace mezi vámi a vaším webovým prohlížečem. Soubory cookies jsou na internetu běžnou technologií a užívají se také v rámci webové stránky a aplikace Global Happiness Studies.
Soubory „cookies relace“ jsou dočasné informační soubory, které se vymažou, jakmile opustíte Službu. Soubory cookies relace se obvykle využívají ke zlepšení navigování a ke shromáždění statistických údajů. Naše Služby využívají soubory cookies relace.
Trvalé soubory cookies jsou trvalejší informační soubory, které se ukládají a zůstávají ve vašem elektronickém zařízení, dokud je nevymažete. Trvalé soubory cookies se po určité době samy vymažou, ale obnoví se pokaždé, když Služby navštívíte. Tento typ souborů cookies ukládá informace ve vašem počítači/telefonu pro řadu účelů, například pro uživatelsky automatizované přihlašování.

Společnost LEO Pharma a naši spolupracující partneři využívají dále uvedené soubory, tj. soubory cookies třetích osob, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu:

V aplikaci používáme soubory cookies z těchto webových stránek:

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Soubory cookies z Google Analytics se vymazávají po dvou letech.

Na našich webových stránkách používáme tyto:
Google Analytics – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google Adwords – http://google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
Doubleclick – https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Facebook –  https://www.facebook.com/help/cookies/

https://firebase.google.com/policies/analytics